Indywidualne Konta Emerytalne - IKE

  • Drukuj

Indywidualne konta emerytalne IKE w ramach III filaru.

W ramach ofert Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE proponuję:


1. Fundusz obligacji IKE

Charakterystyka Funduszu
Fundusz inwestuje przede wszystkim w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe. Zapewnia klientom zachowanie wartości inwestycji  i ochronę przed inflacją. W przypadku zmian rynkowych stóp procentowych w krótkim terminie możliwe są większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Fundusz nie inwestuje w akcje.
Przeznaczony jest on dla inwestorów, którzy:

  • oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
  • nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, akceptują natomiast stosunkowo niskie ryzyko związane z inwestowaniem aktywów funduszu w dłużne papiery wartościowe.


2. . Fundusz mieszany IKE

Charakterystyka Funduszu
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy, stabilny wzrost wartości jednostki. Część środków funduszu inwestowane jest w akcje tzn. należy liczyć się z możliwością wahań wartości inwestycji, szczególnie w krótkim okresie. Maksymalne zaangażowanie w akcje to 50 % wartości portfela.
Przeznaczony jest on dla inwestorów, którzy:

  • chcą inwestować stabilnie i oczekują zysków z lokowania części środków na rynku akcji,
  • skłonnych zaakceptować pewne ryzyko związane z inwestycjami w akcje,
  • oczekują zysków wyższych niż w przypadku inwestycji w papiery dłużne.


3. Fundusz agresywny IKE

Charakterystyka Funduszu
Fundusz charakteryzuje najwyższe ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie. Zmiana wartości jednostki zależy od stanu koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmiana wartości jednostki zależy od stanu koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Średni udział akcji to 80% wartości portfela.
Przeznaczony jest on dla inwestorów, którzy:
oczekują wysokich zysków,

  • akceptują wysokie ryzyko związane z rynkiem akcji,
  • liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji,
  • planują oszczędzanie długoterminowe.