Pracownicze Programy Emerytalne - PPE

 • Drukuj

Cel Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)
PPE jest doskonałym narzędziem, które pomaga Pracownikom objętym programem gromadzić i pomnażać oszczędności na ich przyszłą emeryturę.
Jedną z form Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) jest grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zasady funkcjonowania PPE regulują zapisy Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.


Główne zalety 

 • dodatkowe zabezpieczenie emerytalne dla Uczestników Programu
 • niskie koszty funkcjonowania PPE przy relatywnie wysokiej stopie zwrotu
 • możliwość dopasowania strategii inwestycyjnej do celu inwestycyjnego, wieku Uczestnika oraz preferencji inwestycyjnych
 • bezpieczeństwo i rzetelność w funkcjonowaniu programu dzięki nadzorowi prowadzonemu przez KNF
 • wypłaty środków z PPE wolne są od podatku dochodowego
 • możliwość zachowania ciągłości oszczędzania w przypadku zmiany Pracodawcy poprzez dokonywanie wypłaty transferowej do innego PPE lub IKE
 • ubezpieczenie obejmuje ochronę przez 24 godziny na dobę na każdym miejscu na świecie
 • dostęp do rejestrów Uczestnika za pośrednictwem Internetu


Zakres ochrony ubezpieczeniowej w Pracowniczym Programie Emerytalnym

W ramach PPE Pracodawca ma do wyboru następujące umowy:

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej.