Słownik ubezpieczeniowy

  • Drukuj


Poniżej prezentuję wyjaśnienia najważniejszych pojęć ubezpieczeniowych.

AGENT UBEZPIECZENIOWY
Osoba fizyczna, prawna lub przedsiębiorca, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.


ALL RISKS
zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączonych w OWU.


ASEKURATOR
inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.


AUTOCASCO
ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia oraz uszkodzenia.


BENEFICJENT
uprawniony, uposażony.


BONUS
ulga/zniżka w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.


BROKER UBEZPIECZENIOWY
osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się pośredniczeniem albo zawieraniem umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz ubezpieczającego. Broker nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym.


CARGO
ubezpieczenie mienia w transporcie. Rodzaj ubezpieczenia cargo zależy od użytego środka transportu (lotnicze, morskie, samochodowe, kolejowe). Cargo dzieli się na krajowe i międzynarodowe.


CESJA
zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej powodujące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), np. bankowi. Wymagana np. przy ubezpieczeniu mieszkań będących przedmiotem umowy o kredyt hipoteczny.DOUBEZPIECZENIE
umowa dodatkowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, zwiększająca sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.


FLEXA
grupa ryzyk elementarnych obejmująca ryzyko pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna i upadku statku powietrznego.


FRANSZYZA
uzgodniona i zapisana w polisie (procentowo lub kwotowo) suma do wysokości której ubezpieczony współuczestniczy w każdej szkodzie.


FRANSZYZA INTEGRALNA
(względna, warunkowa) jest to zapisana w polisie kwota, do wysokości, której ubezpieczony sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Zapis ten ma na celu zwolnienie towarzystwa z wypłaty drobnych odszkodowań, dla których koszt obsługi przekracza wartość odszkodowania.


FRANSZYZA REDUKCYJNA
(bezwzględna, bezwarunkowa) często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to zapisana w polisie kwota/procent, który towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca z każdego należnego odszkodowania.KARENCJA
czas, który musi upłynąć od momentu powstania stosunku ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.


KLAUZULE UBEZPIECZENIOWE
zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej.


LIKWIDACJA SZKÓD
zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyny szkody, odpowiedzialności za daną szkodę oraz określenia rozmiaru szkód i obliczenia wysokości odszkodowania.


NIEDOUBEZPIECZENIE
występuje gdy ubezpieczający zaniży wartość przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku szkody stosowana jest zasada proporcji (patrz słownik : reguła proporcjonalności). Ubezpieczenie może być też zawarte na tzw. pierwsze ryzyko i wtedy reguła proporcji nie jest stosowana nawet w przypadku niedoubezpieczenia.


NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania lub świadczenia wskazanej osobie w przypadku zaistnienia zdarzenia, które wywołało określone skutki objęte umową ubezpieczeniową.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (OC)
odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).


ODSZKODOWANIE
kwota, którą zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić w razie wystąpienia szkody w ubezpieczonym majątku pod warunkiem, że ryzyko jej wystąpienia objęte było umową ubezpieczenia.


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ (OWU)
przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Ustalają obowiązki i prawa stron umowy ubezpieczenia.


OKRES UBEZPIECZENIA
czas obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.


OSOBA UPRAWNIONA (BENEFICJENT)
osoba wskazana w polisie jako uprawniona do odbioru należnego świadczenia lub odszkodowania.PML (possible maximum loss)
Maksymalna możliwa szkoda.
Największa szkoda, jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu w wyniku dominującego ryzyka na skutek splotu najbardziej niekorzystnych okoliczności.


POLISA UBEZPIECZENIOWA
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu ubezpieczenia, okresu i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej.


POŻAR
działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł samodzielnie rozprzestrzenić się.


REASEKURACJA
jest to ubezpieczenie ubezpieczycieli, co oznacza cesję (przekazanie) części lub całości (w takim przypadku nazywanej frontingiem) ryzyka wraz z częścią (lub całością) składek innemu ubezpieczycielowi (czyli reasekuratorowi).


REGRES
z chwilą wypłaty odszkodowania przejście na towarzystwo ubezpieczeniowe praw przysługujących ubezpieczonemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.


REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI
zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia. Oznacza to, że w przypadku ubezpieczenia mienia na 50% jego wartości otrzymamy w razie szkody 50% sumy ubezpieczenia.


RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
Możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, które zagraża obiektom lub osobom ubezpieczonym.SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Kwota jaką ubezpieczający płaci zakładowi ubezpieczeń za udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową.


SUMA UBEZPIECZENIA
górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku lub maksymalnej wartości ewentualnego świadczenia w przypadku ubezpieczeń osobowych.


SZKODA
każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy.


ŚWIADCZENIE
kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w polisie.TARYFA UBEZPIECZENIOWA
wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, służących do określenia wysokości składek. Podstawą do ustalenia taryfy jest m.in. poziom ryzyka i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.


TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE
podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń.
Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce odbywa się na podstawie zezwolenia ministra finansów.


TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU
naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu.UBEZPIECZAJĄCY
strona (podmiot) umowy ubezpieczenia, na wniosek której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa i która za tę ochronę zobowiązana jest zapłacić składkę.


UBEZPIECZENIE
instrument pozwalający zastąpić wielką, ale niepewną stratę powstałą w wyniku zdarzenia losowego, stosunkowo niewielką, ale pewną stratą - składką ubezpieczeniową. Synonimem słowa ubezpieczenie jest asekuracja. Wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.


UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO
najczęściej stosowane w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia taką wartość mienia, która odpowiada przewidywanej maksymalnej stracie w wyniku jednego zdarzenia i takie może być również maksymalne odszkodowanie.


UBEZPIECZENIE NA SUMY STAŁE
standardowo stosowany w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczeniu podlega cała wartość mienia.


UBEZPIECZONY
strona (podmiot) ubezpieczenia, której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.


UBEZPIECZYCIEL
inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe, asekurator lub towarzystwo ubezpieczeniowe.


UNDERWRITER
specjalista do spraw selekcji I oceny i ryzyka.


UPOSAŻONY / UPRAWNIONY
(uprawniony, beneficjent) osoba wskazana w polisie, uprawniona do odbioru świadczenia lub odszkodowania.WYPADEK UBEZPIECZENIOWY
zdarzenie objęte ochroną na podstawie ogólnych warunków zawartego ubezpieczenia, za które zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie lub świadczenie.


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
inaczej asekurator, ubezpieczyciel, towarzystwo ubezpieczeniowe.


ZDARZENIE LOSOWE
niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.


ZIELONA KARTA
dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający zastosowanie w ruchu poza granicami naszego kraju. Obowiązuje w krajach, które podpisały konwencję Zielonej Karty.